Integritetspolicy

 

Innehållsförteckning:

1. Introduktion
2. Typer av Data och anledningar till behandling
 2.1 Identifikationsdata
 2.2 Upptagningar
 2.3 Privata vanor och intressen
3. Vårt användande av cookies
4. Hur vi skyddar din data
5. Dina rättigheter
 5.1 Rätt till information
 5.2 Rätt till Åtkomst
 5.3 Rätt till Korrigering
 5.4 Rätt till Radering (Rätt att bli glömd)
 5.5 Rätt att Begränsa behandlingen
 5.6 Rätt att Invända mot behandlingen av din data
 5.7 Rätt att inte vara föremål för automatiserat beslutstagande
 5.8 Rätt till portabilitet av data
 5.9 Rätt att dra tillbaka samtycke (Opting-out)
 5.10 Rätt att lämna in klagomål
 5.11 Hur du utövar dina rättigheter
6. Bevarande av data
7. Vem eller vilka som din personliga data kan delas med
8. Överföring av data till tredje länder
9. Slutnoteringar

1. Introduktion

En användare av Smartbet (‘du’) kan komma att dela information och åsikter om sportmatcher, söka efter tips, kolla igenom matchstatistik, få recensioner av spelbolag och information om gratis betting (‘tjänster’). Du kan också koppla upp dig till ditt spelbolagskonto för att kunna lägga tips i enlighet med SmartBets-statistik. Mer information om våra tjänster är tillgängliga i våra användarvillkor.

När du använder våra tjänster så blottlägger sig några av dina personliga data. Denna Integritetspolicy är viktig för dig för att förstå hur din personliga data samlas in, används, tas hänsyn till eller på annat behandlas när du använder www. smartbets.com (”Smartbets”). Denna Integritetspolicy tillämpas för din personliga data som behandlas på SmartBets, och inte för databehandling som kan komma att ske genom andra tjänster eller webbsidor. Ägaren av Smartsbets tillika den som har personuppgiftsansvar över din personliga data (”vi”, ”oss”, ”vår”) är:

Better Collective A/S,
Tolbodgade 12
1253 Copenhagen K (Hovedstaden)
Denmark (DK)
CVR. 27652913

Denna integritetspolicy gäller från och med december 2018.

2. Typer av data och anledningar till behandling

Vi kan komma att behandla varierande kategorier av din personliga data för att kunna tillhandahålla och vidare utveckla våra tjänster, förbättra din upplevelse som användare, såväl som säkerställa och underhålla reguljär funktionalitet av SmartBets. Mer information om syften och ändamål för behandling av din data går att finna nedan. 

2.1 Identifikationsdata

Personlig Identifierbar Information (PII) – Om du skapar ett konto på SmartBets så behandlar vi din e-mejl, ditt användarnamn, förnamn, och efternamn (om du registrerar dig användandes din sociala nätverks-profil), ID anvisat från vårt system, såväl som ID från spelbolaget som du väljer att koppla till ditt konto. Vi kan också komma att behandla din vistelinformation om du väljer att addera detta till din profil.

Din PII behandlas så att det är möjligt för oss att kunna urskilja dig från andra Smartbets-användare. Din e-mejladress används så att vi kan kommunicera med dig rörande möjliga ändringar kopplat till ditt konto eller våra tjänster, såväl som för att skicka nyhetsbrev samt pushnotifikationer till dig efter samtycke från dig. Det är ditt val huruvida du väljer att avslöja ditt riktiga förnamn, efternamn, adress, hem- och mobiltelefonnummer. Denna information kan komma
att bidra till personaliseringen av ditt användarkonto och utvecklingen av dina kommunikationskanaler med oss. 

Elektronisk identifikationsdata – När du loggar in på SmartBets, så behandlar vi IP-adressen från apparaten, typen och versionen av webbläsare och operativsystem på din apparat, såväl som tid för inloggning. Om du loggar in på Smartbets via sociala nätverk, så kommer de generera”sociala markörer” som agerar som autentiseringsdata som vi behandlar närhelst du vill logga in på Smartbets via sociala nätverk. Vi kan komma behandla åtkomstmarkörer från ditt spelbolag som bekräftar att spelbolaget hat autentiserat dig. 

Vi behandlar IP-adressen från apparaten som du använder för att kunna möjliggöra kommunikation mellan din apparat och vår server och bestämma din ungefärliga geolokalisering, vilket kan komma att vidare användas för anpassning av tjänster (till exmpel, för att att kunna förse lämpligt material kopplat till ditt språkval eller gambling-relaterat material som är lagligt i ditt land). Din ungefärliga lokalisering kan också komma att användas för analytiska syften. Mer information om hur vi behandlar din data för analytiska syften kan du finna i vår Cookie Policy.

Behandlingen av detaljer om webbläsaren och operativsystemet du använder är nödvändigt för att säkerställa reguljärt tillhandahållande av våra tjänster till dig. Vi kan också komma att behöva denna data för att lösa tekniska problem ifall de skulle uppstå. 

Om du loggar in via sociala nätverk, så kommer detta generera sociala nätverksmarkörer (slumpmässiga kedjor av tecken) och sedan användas för autentiseringssyften. När du kopplar ditt spelbolagskonto till SmartBets så kan vi komma att behandla dina åtkomstmarkörer, då dina aktioner på SmartBets kan komma att påverka ditt spelbolagskonto.

2.2 Upptagningar 

Bilder – Du kan välja att ladda upp en profilbild till ditt konto. Det kan vara ett foto av dig eller någon annan bild som du önskar vara kopplat till ditt konto. Om du registrerar dig användandes en social nätverksprofil, så kommer SmartBets automatiskt använda din profilbild från din sociala nätverksprofil som din profilbild på SmartBets. Vi kan komma att lagra din profilbild för möjliggöra personalisering av din profil på vår webbsida.

2.3 Privata Vanor och Intressen

Om du väljer att göra det, så kan du välja favoritlag, ligor, spelbolag och marknader som kanframhävas vad gäller oddsjämförelse. Du väljer också att bestämma en förhandsvald insats för dina direktbets såväl som oddsformat.

Om du placerar ett bet genom kopplat spelbolagskonto, så behandlar vi informationen om dina bettingvanor, såsom sporter, ligor, lag du bettar på, valuta som du använder, datum för placerade bets och så vidare. 

Om du opt-in (hoppar på) att få nyhetsbrev eller pushnotifikationer från SmartBets så kommer vi lagra informationen relaterat till detta. 

Vi behandlar information om dina favoritlag, ligor, sporter och marknader för att kunna erbjuda personifierat flöde med matcher som kan komma att vara intresserad av. 

Vi behandlar information om hur du placerar bets för att möjliggöra för dig att placera ett bet på ditt spelbolagskonto, såväl som för att mäta vilka sorters av bettingmarknader och ligor som du föredrar. Denna information hjälper oss att erbjuda mer relevant material på vår webbsida.

Information om dina personliga intressen behandlas för att kunna känna igen dina personliga preferenser och skapa din profil som kan komma att användas för kommersiella kommunikationssyften. För detta syfte så kan vi komma att använda marknadsföringsplattformar som förklaras mer i detalj i vår Cookie Policy. Om du inte vill vara föremål för automatiserat beslutsfattande, inkluderar profilering, vänligen kolla igenom delstyckena ”Rätt att invända mot behandlingen av din data” och ”Rätt att Inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande” i stycket ”Dina rättigheter” i denna policy för mer information.

3. Vårt användande av Cookies

Samtliga webbläsare som besöker vår webbsida kommer att få ta emot cookies från oss. Vi använder cookies eftersom vi önskar att tillhandahålla bästa möjliga sajtupplevelsen för alla som besöker vår webbsida. Genom användandet av cookies så behandlar vi standardiserad internetlogg-information och detaljer om Webbsidebesökarnas beteendemönster. Användandet av cookies möjliggör för oss att förbättra sajtnavigation, analysera beteende på sajten av alla som besöker webbsidan, promota våra produkter och tillhandahålla material från tredje part. För att få reda på mer om vårt användande av cookies, läs vår Cookie Policy. 

4. Hur vi skyddar din data

Vi samlar varken in mer eller behåller din personliga data längre än nödvändigt sett till de syften som förklaras ovan. Vi använder tekniska och organisatoriska mått i överensstämmelse med god praxis inom industrin för att säkerställa lämplig säkerhet av din personliga data som skydd för oavsiktlig eller olaga mistande, förändringar, stöld, otillåtet yppande eller otillåten tillgänglighet, otillåtet användande eller andra olaga former av behandling.
Åtkomst till din personliga data är begränsade till enbart godkända medarbetare vilkas kunskap om data är nödvändigt för att kunna tillhandahålla en behövlig tjänst till dig. De behandlar din data på ett konfidentiellt sätt som skyddar dem från att blottlägga någon data till tredje part utan lämpliga grunder för att göra så. 

5. Dina Rättigheter

Såsom definierat under dataskyddsförordningen GDPR, så genom att vara personuppgiftsägare så betyder det att du är berättigad till följande rättigheter:

5.1 Rätt till information

Du har rätten att förses med vissa delar av information om behandlingen av din data i relation med oss. Detta inkluderar vår identitets- och kontaktdetaljer, anledningar och syften för behandling av din personliga data, den legala grunden för att göra så, mottagare av den datan (i synnerhet om den vistas i tredje land) och annan relevant information som är nödvändig för att säkerställa rättvis och transparent behandling av din personliga data. 

5.2 Rätt till åtkomst

Du har rätt att erhålla bekräftelse från oss huruvida din personliga data rörande dig behandlas, och, i så fall, hur du begär åtkomst till den personliga datan.

5.3 Rätt till rättelse 

Du har rätt att be oss om att radera oriktiga personliga data rörande dig. Med hänsyn till syftena med behandling av data, har du rätt att få inkomplett personlig data komplett och få oriktig data rättad.

5.4 Rätt till radering

Under begränsade omständigheter har du rätt att efterfråga att vi raderar information som vi håller angående dig:

• När datan inte längre behövs för syftena de samlades in för,
• När du har dragit tillbaka samtycke för behandlingen av din data och det inte finns någon annan juridisk grund på vilken vi kan fortsätta att behandla din data, 

• När du har har invänt mot behandlingen och det inte finns någon övergripande juridisk anledning att fortsätta,
• När datan har behandlats olovligen,
• När datan måste bli raderad i syfte att lyda till en juridisk förpliktelse.

Vi kommer att vara undantagna denna förpliktelse om det är omöjligt att lyda eller skulle visa sig kräva oproportionerlig insats att lyda.

5.5 Rätt att begränsa behandling

Du har rätt att ansöka om begränsning av behandlingen av din personliga data under följande omständigheter:

• Om riktigheten för datan är bestridd, kan behandlingen komma att begränsas under den period som vi behöver för att kunna verifiera datans riktighet,
• Om behandlingen sker olovligen och du efterfrågar begränsning istället för radering,
• Om vi inte längre behöver datan för syftena som den samlades in för, men datan fortfarande behövs i koppling till ett juridiskt anspråk
• Om du invände mot behandlingen av din personliga data som behandlas utifrån grunder av våra juridiska intressen, medan inväntandes verifikation verifikation kring huruvida våra grunder av juridiska intressen för behandling av din data åsidosätter ditt intresse för dina fundamentala rättigheter och friheter

5.6 Rätt att invända mot behandling av din data

Du har rätt att invända mot vår behandling av din data på grunder som relaterar till din specifika situation, oavsett tidsskeende vad gäller behandling av din personliga data, inkluderat profilering. Som en följd av din invändning, kommer vi sluta att behandla din data om inte vi kan påvisa tvingande legitima grunder för att fortsätta behandlingen som åsidosätter intressen för dina fundamentala friheter och rättigheter, eller om vidare behandling är nödvändigt för tablerande,
utövande eller försvarande av juridiska anspråk. 

5.7 Rätt att inte vara föremål för automatiserat besultstagande

Oavsett skede har du alltid rätt att invända mot behandling av din data, inkluderat profilering, för direktmarknadsföringssyften. Det är möjligt för dig att avsäga dig att vara med på vidare databehandling för detta syfte genom att följa denna länk. Efter att ha avsagt detta så kommer inte din personliga data behandlas för direktmarknadsföringssyfte. Med hänsyn till automatiserat beslutsfattande kring dig, så kan du ha rätt att begära mänskligt ingripande.

5.8 Rätt till portabilitet av data

Under vissa omständigheter har du rätt att erhålla din personliga data som du har försett oss med i ett strukturerat, vanligen använt och maskinläsligt format (d.v.s. digital form). Du har också rätt att efterfråga spridande av denna data till en annan enhet utan hinder från oss, om sådan spridning är tekniskt rimlig.

5.9 Rätt att Dra tillbaka samtycke (Opting-out)

Vi förlitar oss till ditt samtycke när det kommer till att skicka dig e-mejl med nyhetsbrev och pushnotifikationer som innehåller nyheter och statistik kopplat till kommande matcher såväl som de senaste gratis bets-erbjudandena från spelbolagen som vi samarbetar med.

Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke utan att ge någon anledning till oss och utan att det blir någon avgift för dig. För att utföra opt-out (hoppa av) från att få nyhetsbrev via e-mejl från oss , så ska du klicka på avprenumerera-länken som finns tillgänglig i botten på de mejl du har fått ifrån oss. Du kan stänga av pushnotifikationer genom dina webbläsarinställningar . Vänligen besök denna webbsida för mer detaljerade instruktioner om hur du utför opt-out från Web Push. Tillbakadragandet av samtycket påverkar ej lagligheten vad gäller behandling baserat på samtycke före det att det drogs tillbaka. Efter att samtycket dras tillbaka så kommer vi inte ha möjlighet att dela med oss av de senaste nyheterna och erbjudandena till dig.

5.10 Rätt att lämna in klagomål

Du har rätt att lämna in klagomål hos din lokala dataskyddsmyndighet. Relevant dataskyddsmyndighet i EU:s medlemsstater kan komma att bestämmas av antingen platsen för ditt sedvanliga uppehälle, eller på platsen från där den påstådda överträdelsen ägde rum. Då vi är etablerade i Danmark kan du välja att kontakta den danska myndigheten för dataskydd.

5.11 Hur du utövar dina rättigheter

Om du har några frågor eller känner ovisshet rörande behandlingen av din personliga data på SmartBets, eller önskar utöva några av dina rättigheter som listas ovan, vänligen skicka oss ett e-mejl till [email protected]

6. Bevarande av data

Vi kommer lagra din data i databasen även om du raderar ditt konto. I detta fallet kommer din profildata inte bli offentligt visat. Om du skulle vilja att få din personliga data raderad från våra system, så kan du skicka en förfrågan om radering genom att gå igenom processen som beskrivs i stycket ovan.

7. Vem eller vilka som din personliga data kan delas med

Vi kan komma att dela din data med tredje part. Tredje parter kategoriseras som följer: 

• Medlemmar av Better Collective Group (the BC Group) vilket inkluderar Better Collective A/S och dess dotterbolag. Mer information om de olika medlemmarna av the BC Group finns tillgängligt här. Var vänligen medveten om att vi bestämmer syfte och ändamål med behandlingen av din data, såväl som bestämmandet av vilken av din data som kommer att behandlas av andra medlemmar av the BC Group.
• Enheter som hjälper oss att regelbundet tillhandahålla och vidare utveckla våra tjänster (till exempel genom analysverktyg, underhåll, marknadsföring, utveckling). Dessa är tillåtna att behandla din information på samma rimliga sätt för att kunna utföra delegerade uppgifter. Vänligen var medveten om att enbart vi bestämmer syfte och ändamål med behandlingen av din data, såväl som bestämmer vilken av din data som kommer behandlas för att kunna utföra delegerade uppgifter.
• Med offentliga myndigheter eller polis/rättsväsende där det är nödvändigt att vi gör så och där vi lagligen krävs eller tillåts att göra så.

8. Överföring av data till tredje länder

Vi kan komma att överföra din personliga data ut från det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för att kunna tillhandahålla våra tjänster på regelbunden basis och/eller utveckla våra tjänster vidare. Vi vidtar alla åtgärder vi kan i relationen med mottagarna av dina personliga data för att säkerställa en adekvat nivå av skydd och att lämpliga säkerhetsåtgärder, såsom detta definieras genom tillämplig dataskyddslag och i synnerhet GDPR, verkställs.

Din personliga data kan komma överföras till en mottagare baserad i ett land som Europeiska kommissionen anser ha en adekvat nivå vad gäller dataskydd. Du kan få reda på mer angående länder med adekvat nivå av skydd här. 

Om din data förs över till en mottagare baserad i USA, siktar vi på att överföra sin data på ett sätt som har fastställts av the Privacy Shield mechanism. Mer information om the Privacy Shield mechanism är tillgängligt här.

Vi kommer att ingå dataskyddsavtal med mottagare av din data när detta anses nödvändigt. Detta kommer inkludera standardiserade kontraktsklausuler utfärdade av Europeiska kommissionen som är menat att förpliktiga mottagaren av data att tillhandahålla en adekvat nivå av skydd och implementera lämpliga säkerhetsåtgärder såsom detta definieras genom lämplig dataskyddslag, och i synnerhet GDPR, rörande behandlingen av din personliga data.

9. Slutnoteringar

Denna integritetspolicy kan komma att modifieras vid olika tidpunkter framöver. Essentiella modifikationer är de som påverkar dina rättigheter, skyldigheter och tillstånd rörande skydd och behandling av din personliga data. Essentiella modifikationer kan komma att inkludera (men begränsas inte till) lansering av nya tjänster, utplacering av ny teknologi och behandling av din data för nya syften. Därför, om vi gör essentiella modifikationer till denna integritetspolicy, så
kommer vi att skicka dig notiser om detta genom våra Tjänster, eller på annat sätt, och ge dig möjlighet att gå igenom ändringarna innan de blir gällande. Du kommer bli tillfrågad att ge ditt samtycke till behandlingen av din personliga data i överensstämmelse med den uppdaterade Integritetspolicyn. Därutöver kan vi vid olika tidpunkter framöver göra mindre modifieringar av Integritetspolicyn. Mindre modifikationer påverkar inte dina rättigheter, skyldigheter och tillstånd rörande skyddet av din personliga data. Dessa typer av modifikationer kan inkludera (men begränsas inte till) organisatoriska och grammatiska ändringar av denna Integritetsploicy för att kunna göra vår policy mer lättläslig. Faktumet att du fortsätter att använda våra Tjänster efter att vi har publicerat den uppdaterade Integritetspolicyn med bara mindre modifikationer betyder att behandlingen av din personliga data är föremål för den uppdaterade Integritetspolicyn med bara mindre modifikationer.

×

Vill du använda dig av free betting?

Personifiera ditt val genom att följa fler:
  • Lag
  • Ligor

Utmärkt val! Nu har du övertaget genom att kunna ta del av alla :name: -erbjudanden. Fortsätt att lägga till fler preferenser för att skräddarsy ditt konto.

Du följer:namn:Sätt igång och lägg till flera preferenser för att skräddarsy dina SmartBetsval.

Mina urval

Är du redan medlem? Logga in
Smartbets är en certifierad partner till . Betting via SmartBets är övervakat av .
Sök
Logga in hos SmartBets

Har du inget konto hos oss? Registrera
Registrera dig hos SmartBets

Genom din inloggning accepterar du SmartBets Termer och villkor och Privat politik Spela ansvarsfullt
Kupong

Satsa med dina spelbolag på SmartBets.

Lägg till ett spelval för att sätta igång.

Kommersiellt innehåll | 18+ | Regler och villkor gäller